POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB GRUPO VIDELA

 

La seva confiança és el més important per a nosaltres. Per això un dels objectius de la nostra empresa és que existeixi transparència i claritat en la nostra relació amb Vostè.

Amb aquest objectiu, li escribim per informar-li que hem actualitzat i adaptat els nostres protocols i polítiques de privacitat al Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) UE 2016/679, perque ens preocupa la seguretat i la protecció de dades de la seva informació personal i volem que coneixi com protegim les seves dades.

 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

Les empreses de Grupo Videla que apareixin referenciades en la seva web www.grupovidela.com (cap endavant Grupo Videla) amb domicili a Carrer Transversal 6, 12, 08040 Barcelona (Espanya), és el responsable de les dades en les que està dipositada la seva informació personal. Per a qualsevol consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de:

 

 1. ABAST DE LA POLÍTICA

Quan accedeixes i utilitzes aquesta web, participes en el blog, o utilitzes qualsevol altre mitjà que suposi tractament de dades personals es compromet a acceptar aquest Política de Privacitat, així com les disposicions contingudes en les Condicions Legals i la Política de Cookies.

A Grupo Videla et proporcionem informació per a que, amb caràcter previ a la complimentació de les seves dades personals, puguis accedir a la Política de Privacitat i a qualsevol altra informació relevant en matèria de Protecció de Dades.

 

 1. PRINCIPIS FUNDAMENTALS

 

 • Mai sol.licitarem informació personal a llevat que realment sigui necessària per a prestar els serveis que siguin requerits.

 

 • Mai compartirem informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas de que compti amb la seva autorització expressa.

 

 • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a la expressada en aquesta política de privacitat.

 

 1. PER A QUÉ UTILIZEM LES SEVES DADES.

Grupo Videla respecta al màxim la seva privacitat com a client. Recollim la informació personal necessària per a la gestió i mantenimient d’alguns dels nostres serveis, així com per a altres finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat.

Grupo Videla tracta les seves dades personals amb les següents finalitats:

 

 • CONTRACTUAL: Contractar, mantenir i revisar el compliment dels serveis que tingui contractats amb GV.

 

 • CONSENTIMIENT: Qualsevol acció de marketing i comercial que es dugui a terme a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics.

 

 • INTERÉS LEGÍTIM: (i)Per a la posada en marxa d’accions comercials, (ii) També per a la prevenció, investigació i detecció del frau així (iii) com per a enviar recomanacions de productes i serveis tenint en compte els que hagi contractat en el passat.

 

 1. EN QUINS SUPÒSITS SOL.LICITAREM LES SEVES DADES
 • Per a donar-lo d’alta com a client a Grupo Videla.
 • Per a requerir qualsevol dels serveis i/o productes que oferim.
 • Per a gestionar sol.licituds de candidats a treballar amb nosaltres o amb empreses col.laboradores.
 • Per a atendre les consultes que ens facin arribar.

 

 1. ES COMUNICARAN LES SEVES DADES A ALTRES DESTINATARIS.

La seva tranquil.litat és la nostra prioritat.

 

Per a això, li garantitzem que les seves dades només seran cedides a:

 1. Empreses de Grupo Videla amb les següents finalitats:
 • Desenvolupar accions comercials de productes i serveis tant generals com personalitzades.
 • Contractar productes i/o serveis.
 • Complir obligacions legals.

 

Podrà accedir al listat complert de societats a les quals comunicarem les seves dades pot accedir a través de la web corporativa www.grupovidela.com.

 

 1. Organismes Públics competents, Agència Tributària, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals, quan Grupo Videla tingui la obligació legal de facilitar-les.
 2. A més, Grupo Videla compta amb la col.laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les referides dades en nom i per compte de Grupo Videla com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

En concret, i a títol enunciatiu i no limitatiu, els citats proveïdors exerceixen els seus serveis en els sigüents sectors: Serveis de missatgeria i paqueteria, serveis bancaris, sistemes d’informació, etc.

 

En cap cas les seves dades de caràcter personal són compartides amb terceres empreses sense obtenir el teu consentimient previ.

 

 1. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar. En qualsevol cas, es conservaran les seves dades durant la vigència de la relació acadèmica. Una cop finalitzada aquesta, mantindrem les seves dades bloquejades durant els plaços de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament i/o els plaços legals aplicables, quedant a disposició de les autoritats competents, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

 1. COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS

Com a titular dels drets de la seva informació personal, té el control sobre aquestes dades. D’aquesta manera, també ens assegurem que la informació sigui precisa i veraç.

Els drets que pot exercir son:

 • Dret d’Accés: podrà consultar si estem tractant les dades personals que le concerneixen en alguna de les empreses de Grupo Videla.
 • Dret de Rectificació  Supressió: podrà accedir a la seva informació personal i sol.licitar la rectificació o supressió de les seves dades quan siguin inexactes o consideri que ja no son necessàries per a les finalitats que han sigut recollides.
 • Dret d’oposició: podrà oposar-se al tractament de les seves dades, tret que, per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de possibles reclamacions, les mantinguem debidament bloquejades durant els plaços corresponents durant subsisteixin les obligacions legals.
 • Dret de Limitació al tractament: podrà sol.licitar la limitació del tractament de la seva informació personal mentre es comprova la impugnació de la exactitud o licitud de les seves dades, durant l’exercici o defensa de possibles reclamacions o litigis.
 • Dret de Portabilitat: podrà sol.licitar la portabilitat de les dades que ens ha facilitat a un altre responsable de tractament, en determinades circumstàncies.

Vostè podrà exercir els seus drets sense cap cost

¿Com pot reclamar davant l’Autoritat de Control?

Si un usuario considera que hi ha un problema en la forma en que Grupo Videla està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de privacitat en el correu rgpd@grupovidela.com a l’autoritat de control en protecció de dades que correspongui, essent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

 

 1. SEGURETAT

A Grupo Videla mantenim els més alts nivells de seguretat exigits per la Llei per a protegir les teves dades de caràcter personal front a pérdues fortuites i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. Quan rebem les teves dades, utilitzem rigorosos procedimients i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.

 

Les accions descrites en aquesta secció i destinades a garantitzar un nivell de seguretat adequat per al risc detectat inclouran, si fos necessari, les següents mesures:

 

 1. Seudonimització i el xifrat de dades personals.
 2. Mesures capaces de garantitzar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 3. Mesures capaces de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
 4. Existència d’un procés de verificació, evaluació i valoració regulars de la eficàcia de les mesures tècniques i organizatives per a garantir la seguretat del tractament.
 5. Evaluació periòdica del risc de destrucció, pèrdua o alteració accidental o ilícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autorizats a aquestes dades.
 6. Mesures per a garantir que qualsevol persona que actuï sota l’autoritat de Grupo Videla i tingui accés a dades personals només pugui tractar aquestes dades seguint instruccions de Grupo Videla.

 

 1. CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que es puguin recollir seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte de les mateixes i garantint el dret de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que eviten la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert en la legislació aplicable.

 

 1. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMIENT

L’usuari declara haber sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Grupo Videla en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

 1. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Grupo Videla, es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, Grupo Videla anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

 1. CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Grupo Videla no realitza pràctiques d’SPAM, per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin sigut prèviament sol.licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment explícit per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol.licitada.

Conforme a allò disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Grupo Videla es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

 1. CORREUS RESPONSABILITAT

L’usuari serà l’únic responsable a causa de la complimentació dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades.

 

CONDICIONS DE SERVEI DE L’APLICACIÓ VIDELA MESSENGER I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les presents condicions d’ús (cap endavant, les “Condicions de l’aplicació VIDELA Messenger ” regulen els termes i condicions per a la descàrrega/utilització de l’aplicació informàtica “VIDELA Messenger ” (cap endavant, “Aplicació” i/o “Software” i/o “App VIDELA Messenger”) per part de l’Usuari en el seu terminal o dispositiu i els diferents serveis que ofereix aquesta Aplicació o App.

VIDELA Messenger és una App, a través de la cual GRUPO VIDELA, publicita el seu catàleg de Productes i gestiona d’una manera còmoda i àgil la recollida de comandes dels seus usuaris-clients.  Les funcionalitats-serveis de l’App VIDELA Messenger estan descrits en l’apartat 4-Serveis de les presents condicions.

Els usuaris que descarreguin i puguin fer ús de l’Aplicació per a gestionar les seves comandes, son exclusivament clients de GRUPO VIDELA i les seves dades estan prèviament incorporades als sistemes de gestió de GRUPO VIDELA.

El llicenciatari del software i prestador dels serveis de la societat de la informació és PESCADOS VIDELA, S.A., amb CIF A08777609, domicili social a C/ Transversal 2 Nº 12, Mercabarna, 08040 Barcelona, amb el mateix domicili a efecte de notificacions-exercici de drets.

PESCADOS VIDELA, S.A. es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 5214, llibre 4522, sec.2ª, foli 8, fulla 64347, inscripció primera.

1.- Descàrrega de l’aplicació i acceptació de les presents condicions.

1.1 La descàrrega de l’App VIDELA Messenger  es podrà realitzar a través de versió web en https://web.20bananas.com/__________, titularitat de 20 Bananas, S.L. (Desenvolupador de l’App) amb qui GRUPO VIDELA té una relació contractual i/o a través de la/es entitat/s distribuïdora/es d’aplicacions Google Play i App Store, (cap endavant, ¨la Botiga¨).

1.2 Previ a la descàrrega i instal.lació, l’entitat distribuïdora o ¨la Botiga¨ li facilitarà informació sobre les característiques fonamentals de l’aplicació, així com els ¨permisos¨ als quals necessita accedir. Preguem llegir els ¨.

L’informem que el consentimient requerit de l’usuari per a introduïr o llegir informació en el seu dispositiu, s’entendrà donat mitjançant l’acció positiva de l’usuari, al prémer el botó «instal.lar» l’aplicació.

1.3 L’usuari podrà desinstal.lar l’aplicació en qualsevol moment.

1.4 Un cop descarregada l’aplicació, seleccionant la icona “VIDELA MESSENGER¨ en el Dispositiu o terminal, l’Usuari accedirà a la mateixa, i acte seguit haurà de validar-se o ¨identificar-se¨ amb el su login (número de teléfono o CIF)  i clau.

La clau d’accés a la App inicialment és una contrasenya d’un sol ús i la primera vegada que el client-usuari accedeix se li sol.licita que la canviï per una de la seva elecció.

És condició imprescindible per a la utilizació de l’App, que l’usuari estigui donat d’alta com a ¨client¨ en el sistema de gestió o ERP titularitat de GRUPO VIDELA.

L’acceptació de les presents condicions suposarà la plena conformitat de l’Usuari a les mateixes i equivaldrà a tots els efectes a la firma manuscrita de l’Usuari.

 

3.- Condicions de la Llicència d’Ús de Software (App VIDELA Messenger)

3.1 Condicions d’ús:

La descàrrega de l’App VIDELA Messenger té caràcter gratuït i voluntari, sense perjudici de que la connexió i navegació que l’usuari realitzi, seran facturades pel seu operador.

Així mateix, i independentment del caràcter gratuït que pugui tenir la descàrrega de l’aplicació, alguns dels serveis o funcionalitats que en el futur es puguin permetre a través de l’aplicació, podran tenir caràcter onerós el qual serà comunicat a l’usuari amb suficient antelació i és independent de les presents Condicions.

En virtut de les presents condicions GRUPO VIDELA otorga, i l’usuari accepta, efectuar un ús de l’App que inclou la reproducció total o parcial del software exclusivament mitjançant la seva utilització, descàrrega, execució i exhibició en un dispositiu de la seva titularitat o sota el control de l’usuari.

La utilizació del software queda restringida a l’ús anteriorment mencionat i seva utilització per a qualsevol altra finalitat queda expressament prohibit i serà considerat com a acte infractor de les lleis de propietat intel.lectual i industrial. Queda expressament prohibida la manipulació, total o parcial, per part de l’usuari o de tercers, del software.

 

3.2 Propietat Intel.lectual i Industrial:

Els drets d’explotació sobre l’App i qualsevol dels seus continguts, elements, i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen en tot moment amb caràcter exclusiu a GRUPO VIDELA.

Així mateix, els elements que composen l’aplicació, tals com les imatges, fotografíes, dissenys, dibuixos, continguts, logotips, marques i qualsevol altre producte inclòs o referenciat en els Productes que es publiquen a la App, són titularitat de GRUPO VIDELA i/o de tercers de qui ostenta tots els drets o autoritzacions per al seu ús, estant protegits en virtut de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel.lectual i Industrial.

Per tant, l’accés a l’aplicació no otorga a l’usuari dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel.lectual i/o industrial dels elements- continguts que alberga l’App VIDELA Messenger , no poguent, per tant, ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament.

 

3.3 Responsabilitat de l’Usuari:

L’Usuari serà responsable de comprovar que el software és compatible amb el seu dispositiu, per tant asumeix els danys que la utilització del software, inclosa la seva instal.lació, pugui ocasionar en el seu dispositiu.

Correspon a l’usuari, bé directament o a través de l’entitat en nom de la qual realitza la descàrrega, en el seu cas, la obtenció dels dispositius apropiats per a les finalitats establertes en aquestes condicions, així com acceptar el consum produït per a la utilització de la xarxa de dades.

 

3.4 Responsabilitat de GRUPO VIDELA

GRUPO VIDELA, manifesta que el disseny, desenvolupament, hospedatge, gestió i mantenimient de l’App ha sigut contractat a qui per encàrreg de GRUPO VIDELA es responsabilitza de la prestació de serveis de mantenimient i suport en relació amb l’App.

GRUPO VIDELA es reserva el dret a realitzar modificacions i/o millores en l’App, en qualsevol moment i sense previ avís. Així mateix, GRUPO VIDELA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació- continguts albergats en l’aplicació, podent inclús limitar o no permetre l’accés a dita informació, sense previ avís, i especialment quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies al.lienes a GRUPO VIDELA i que, al seu criteri, disminueixin o anulin els niveles de seguretat apropiats per a l’adequat funcionament d’aquesta aplicació.

En cap cas GRUPO VIDELA serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per accedir i utilitzar l’aplicació, incloent-se, pero no limitant-se, a els produits en els sistemes informàtics per la introducció de virus i/o atacs informàtics. GRUPO VIDELA tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadecuat de l’aplicació i, d’alguna manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

En conseqüència, la responsabilitat de GRUPO VIDELA només serà exigible si l’incompliment, modificació, deficiència, suspensió, indisponibilitat o cancelació de l’aplicació té el seu origen en causas imputables a GRUPO VIDELA.

GRUPO VIDELA tampoc asumirà cap garantía i/o responsabilitat en el supost de que l’Usuari hagi descarregat el software d’un tercer diferent als autoritzats.

 

3.5 Hiperenllaços

GRUPO VIDELA no es fa responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions-continguts que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, així com tampoc dels continguts allotjats en altres llocs web o aplicacions que puguin ser accesibles mitjançant hiperenllaç o víncle des de l’aplicació i facilitats a l’usuari com a fonts alternatives d’informació. Aquests es regiran pels termes i condicions d’utilització que, a tal efecte, resulten exigibles pels titulars d’aquests llocs web o aplicacions, pel que GRUPO VIDELA no assumeix cap responsabilitat en quant a possibles perjudicis que puguessin originar-se per l’ús dels citats continguts o informacions. En cap cas, els mencionats hiperenllaços seran considerats com a recomanació, patrocini, o distribució per part de GRUPO VIDELA de la informació, productes i/o serveis, o, en general, continguts de titularitat de tercers, oferits por aquests o divulgats pels mateixos en qualsevol forma.

 

4.- Descripció dels serveis de l’App VIDELA Messenger :

VIDELA Messenger és una Aplicació, a través de la qual GRUPO VIDELA, publicita el seu catàleg de Productes i gestiona d’una manera més àgil i còmoda la recollida de comandes dels seus usuaris-clients.

Un cop l’usuari-client hagi accedit a l’App VIDELA Messenger, segons s’ha descrit en el punt 1.4, l’usuari accedirà als següents serveis o funcions:

– Accedir al catàleg de productes de GRUPO VIDELA, així com a les seves ofertes i fulletons;

– Marcar productes com a preferits;

– Efectuar i gestionar comandes;

 

5.- Altres Condicions

5.1. Permissos sol.licitats per l’App VIDELA Messenger

Segons s’ha descrit a l’apartat 1.2 de les presents condicions i amb la finalitat de que estiguin disponibles les diferents funcionalitats-serveis de l’aplicació, la mateixa pot accedir a la següent informació i sol.licitar-li els següents permissos:

Compres en aplicacions:

Identitat: utilitza una o varies d’aquestes dades (comptes del dispositiu- dades del perfil)

Contactes: utilitza informació de contacto exclusivament per a enviar la invitació a un usuari concret cadacop i la carrega el servei Hosting App: OVH en https://srv.20bananas.com dins de la Unió Europea

Fotos/multimèdia/arxius: utilitza un o varis arxius del dispositiu, com imatges, vídeos, o audio o del emmagatzematge extern del dispositiu.

Càmera: utilitza la càmera del dispositiu.

Id del dispositiu i dades de la trucada: permet que l’aplicació determini el número de telèfon i l’ID del dispositiu, si una trucada està activa i el número remot connectat per una trucada.

 

 1. Política de Tractament de Dades Personals- Privacitat

De conformitat amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades, UE 2016/679, de 27 d’Abril (cap endavant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en allò previst en la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, li proporcionem la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals com a usuari de l’App VIDELA Messenger :

 

6.1 Responsable del tractament de les seves dades

Identitat- CIF:  PESCADOS VIDELA, S.A.- CIF  A08777609

Registre Mercantil de BARCELONA, tom 5214, llibre 4522, foli 8, secció 2ª, Fulla 64347, Inscripció 1ª

Domicili social: C/ Transversal 2, Nº 12 – Mercabarna – 08040 Barcelona.

Domicili exercici de Drets: GRUPO VIDELA- C/ Transversal 2, Nº 12 – Mercabarna – 08040 Barcelona.

Correu electrònico exercici de drets: rgpd@grupovidela.com

Telèfon/fax: 932626940

Pàgina web: http://www.grupovidela.com/

 

6.2 Finalitat/s: Per a que utilitza PESCADOS VIDELA, S.A. les dades personals dels usuaris de l’App VIDELA Messenger

Vostè autoritza a PESCADOS VIDELA, S.A. a tractar les seves dades per a les següents finalitats:

La gestió de l’alta com a usuari de l’App VIDELA Messenger , segons s’ha exposat en el punt 1.4 de les presents condicions.

La gestió de les comandes efectuades a través de l’App.

Enviar-li per qualsevol mitjà, inclòs mitjans electrònics, de GRUPO VIDELA i/o empreses relacionades a la web: http://www.grupovidela.com, així com la cessió de les seves dades a dites empreses per a la mateixa finalitat.

 

6.3 Terminis o criteris de conservació de les dades: L’informem que Vostè podrà desinstal.lar en qualsevol moment l’App VIDELA Messenger , a través de l’administrador d’aplicacions del seu dispositiu.

Sense perjudici d’allò mencionat anteriorment, seguirem tractant les seves dades com a client, mentre es mantingui la relació contractual i, un cop expirada aquesta, durant els terminis exigits per la legislació fiscal-mercantil aplicable al responsable del tractament.

 

6.4 Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada; Actualment PESCADOS VIDELA, S.A. no té previst el.laborar perfils dels usuaris de l’App VIDELA Messenger ni prendre decisions automatitzades.

 

6.5 Legitimació per al tractament de les seves dades: La base legal per al tractament de les dades personals com a client és la relació contractual existent amb l’interessat; i com a usuari de l’App VIDELA Messenger, la base legal és el consentiment requerit per a llegir informació del dispositiu, així com per al tractament d’identificació com a usuari i número de telèfon associat al terminal.

L’informem que és voluntari utilitzar l’aplicació VIDELA Messenger . No obstant, per a accedir i/o utilitzar algun dels serveis-funcionalitats de l’App VIDELA Messenger per a efectuar comandes, serà necessari que l’usuari faciliti la seva identificació (login) i clau. La omisió o la negativa d’aportar o permetre l’accés a algunes dades sol.licitades impossibilitarà que es compleixi amb la finalitat mencionada.

L’acceptació de les presents condicions suposarà la plena conformitat de l’Usuari a les mateixes i equivaldrà, a tots els efectes, a la seva firma manuscrita.

 

6.6 Prestadors de serveis amb accés a dades, destinataris de les seves dades o transferències:

PESCADOS VIDELA, S.A. No comunicarà dades a tercers, excepte obligació legal.

Les seves dades com a client podran comunicar-se a:

–  L’Administració Tributària i/o Bancs/Caixes d’Estalvi sempre que sigui per a complir amb finalitats administratives, comptables, fiscals;

– A altres empreses del Grup, amb finalitats administratives internes i en base a l’interès legítim;

– A empreses o entitats que prestin serveis a GRUPO VIDELA, i per a la prestació de serveis els qual necessiten accedeir a les dades personals del client (ex. Assessories fiscals, serveis jurídics, entitats d’informació crediticia-solvència, empreses de transports.

La legitimitat del tractament de les seves dades per part dels encarregats de tractament i subencarregats del tractament, és la execució del, subscrit entre GRUPO VIDELA i el/s prestador/s de serveis.

Així mateix se l’informa que PESCADOS VIDELA, S.A. no ha previst transferir les seves dades personals a un.

El Hosting de l’App que inclou contactes, productes i comandes es troba ubicat a: OVH HISPANO, S.L.U.

 

6.7 Exercici de Drets-Com exercitar els seus drets: El client-usuari de l’App VIDELA Messenger podrà dirigir en qualsevol moment una comunicació per escrit a la direcció de correu electrònic rgpd@grupovidela.com o al domicili a efectes d’exercicis de drets: GRUPO VIDELA, C/ Transversal 2, Nº 12,08040, Barcelona, on consten clarament les seves dades de contacte i petició detallada, adjuntant en ambdós casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent, per a sol.licitar l’exercici de qualsevol d’aquests drets:

Vostè té dret a consultar les seves dades personals en els fitxers de GRUPO VIDELA i l’ús que GRUPO VIDELA en faci d’ells (dret d’accés).

També pot sol.licitar la modificació d’aquestes dades en el cas que siguin incorrectes  (dret de rectificació).

O sol.licitar la seva supressió (dret de cancelació).

O sol.licitar que no es tractin les seves dades per a determinats usos (dret d’oposició). En aquest cas, GRUPO VIDELA deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, excepte que, per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, s’hagin de seguir tractant.

Dret a sol.licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas les dades únicament seran conservades per GRUPO VIDELA per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que Vostè decideixi que les seves dades siguin tractades per una altra entitat, GRUPO VIDELA li facilitarà la portabilitat de les seves dades.

 

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas de que s’hagin atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Reclamació davant l’Autoritat de Control: Si no està d’acord amb la manera en que GRUPO VIDELA està tractant les seves dades, pot dirigir una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

 

Més informació sobre els seus drets, Models, formularis: Vostè té dret a dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a obtenir informació adicional sobre els seus drets.

 

Informació adicional

– Totes les dades de caràcter personal facilitats a GRUPO VIDELA seran tractats per aquesta d’acord amb el  Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD) i a la normativa Espanyola en matèria de protecció i tractament de dades de caràcter personal. Les seves dades quedaran incorporades en el nostre fitxer o base de dades, denominat USUARIS DE L’APP VIDELA MESSENGER creat i mantingut sota la responsabilitat de GRUPO VIDELA.

Acceptació de la Política de Privacitat: A través de l’acceptació de la present política de privacitat, Vostè autoritza a GRUPO VIDELA al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això de conformitat amb allò establert en els paràgrafs anteriors.

 

7 .- Modificació de les condicions d’ús

GRUPO VIDELA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions de Servei de l’App VIDELA Messenger i la seva Política de Privacitat, per el que l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.

 

8.- Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com a l’ús de l’App VIDELA Messenger, es regiran per la legislación espanyola. Qualsevol controversia serà resolta davant els tribunals del domicili de GRUPO VIDELA. En el supòsit de que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultarà innexigible o nul.la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, dita inexigibilitat o nulitat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resulten innexigibles o nul.les en el seu conjunt. En aquest cas, GRUPO VIDELA procedirà a la modificació o substitució de dita estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflexats en la estipulació original.

GRUPO VIDELA perseguirà l’incompliment de les presents Condicions així com a qualsevol utilització indeguda de l’App VIDELA Messenger exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.